Gebruiksvoorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Content: Onder content wordt verstaan al het gepubliceerde materiaal door The Nerd Shepherd waaronder, maar niet beperkt tot, beeld– en geluidmateriaal, advertenties, merken, namen en geschreven en/ofof gesproken teksten.
– Contributeur: Een contributeur is een natuurlijk persoon die één of meerdere nieuwsbijdragen levert aan The Nerd Shepherd. Een contributeur is geen zijn de een werknemer van The Nerd Shepherd, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van The Nerd Shepherd. De nieuwsbijdragen kunnen aangeleverd worden vanuit de website via de pagina “tip de redactie” of via e-mail en whatsapp.
– Gebruiker: Onder een gebruiker wordt verstaan iedereen die content van The Nerd Shepherd raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van linkdeling/sharing.
– Input: het materiaal dat door een contributeur wordt aangeleverd bij The Nerd Shepherd zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.
2.  Toepasselijkheid
Door gebruik te maken van de website van The Nerd Shepherd gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door The Nerd Shepherd uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van externe websites en social media kanalen waardoor onder andere de mogelijkheid bestaat om te reageren op content van The Nerd Shepherd zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.
3. Algemeen
Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom
De website van The Nerd Shepherd inclusief de gepubliceerde content zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Nerd Shepherd niet toegestaan.
3. Aansprakelijkheid
De content op de website van The Nerd Shepherd wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De gebruiker erkent dat The Nerd Shepherd in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op basis van enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of functioneren van de website van The Nerd Shepherd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.
Het aanbieden van links naar websites van derden betekent niet per definitie dat The Nerd Shepherd de aangeboden diensten, producten of andere content op deze websites aanbeveelt. Het gebruik van links is volledig voor het risico van de gebruiker. The Nerd Shepherd aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar verwezen wordt.
The Nerd Shepherd is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van de website te verwijderen en is in geen geval verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet per definitie de mening, het standpunt of het beleid van The Nerd Shepherd weer.
4. Gebruikers
Linken, delen en/of verwijzen is toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient de bezoeker rechtstreeks te leiden naar de website of content van The Nerd Shepherd. Overnemen, wijzigen, herpublicatie, toevoegen van uitingen, stellen van financiële, administratieve of andere voorwaarden zijn niet toegestaan.
De gebruiker zal de The Nerd Shepherd website, de gepubliceerde content en andere onderdelen van de website niet gebruiken:
– Voor enig doel dat in strijd is met de wet.
– Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van virussen of andere schadelijke bestanden die gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar/ontoegankelijk maken, verwijderen of bedoeld zijn om de beveiliging van de website van The Nerd Shepherd te omzeilen of de website te beschadigen en de functionaliteit aan te tasten.
– Voor het aanmaken van een valse identiteit om anderen te misleiden.
– Om schade te berokkenen aan The Nerd Shepherd. Het is aan The Nerd Shepherd om dit te bepalen.
5. Contributeurs
– De contributeur behoudt het auteursrecht over de aangeleverde input, maar verleent aan The Nerd Shepherd een onbeperkte licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de aangeleverde input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische beschikbare middelen.
– De contributeur verklaart dat de input als is vervaardigd door hem/haar zelf en aan The Nerd Shepherd is geleverd, waarbij nimmer sprake is van een onderlinge arbeidsovereenkomst.
– De contributeur verklaart dat de input geen inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart The Nerd Shepherd tegen iedere aanspraak van derden.
– De contributeur verklaart ook dat bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de input geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke verplichtingen of rechten van een ander.
– Tevens zal de contributeur bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. The Nerd Shepherd accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
– The Nerd Shepherd accepteert tevens geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de contributeur zal lijden als gevolg van de door de contributeur aangeleverde input die vervolgens door derden wordt gebruikt.
– The Nerd Shepherd accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de input door de contributeur of door anderen is veroorzaakt, en de contributeur verklaart zelf tegen dergelijke vormen van schade verzekerd te zijn.
– De contributeur stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk is. The Nerd Shepherd bepaalt uiteindelijk of dit zo is.
– De Contributeur gaat ermee akkoord dat er nooit aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
– The Nerd Shepherd is nooit verplicht om de aangeleverde Input te publiceren.
6. Opschorting en beëindiging
The Nerd Shepherd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving content of andere onderdelen van de website te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken en/of stop te zetten.
7. Wijzigingen
The Nerd Shepherd behoudt zich tevens het recht om deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.